Archive

Saraswati (2004)
Vajrasattva (2003)
Buddha Sakyamuni (2001)
Avalokitesvara (2004)
Buddha Sakyamuni (2001)
Guru Rinpoche (2002)
White Tara (2006)
Patanjali (2004)
Ganesh (2003)

Thangkas available on commission